Integritetspolicy

Integritetspolicy för behandling av personuppgifter för Stockholms Städsystem AB

Vi skyddar dina personuppgifter

Att du ska känna dig trygg när du delger Stockholms Städsystem AB dina personuppgifter är viktigt för oss. Vi tar hänsyn till din integritet vid insamling av personlig information, samt att vi behandlar dem i enlighet med gällande dataskyddsregler och Stockholms Städsystems interna policyer och rutiner.

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill därför vara transparenta gällande vår hantering av dina personuppgifter. Denna policy beskriver hur Stockholms Städsystem behandlar dina personuppgifter. Mer specifikt förklarar den hur Stockholms Städsystem samlar in och använder dina personuppgifter, hur vi skyddar dem samt vilka rättigheter du har gentemot oss. 

Vid frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter och dataskydd, vänligen skicka ett e-postmeddelande till: josefina@stadsystem.com

Vad är en personuppgift och vad innebär personuppgiftsbehandling?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person. En personuppgift kan alltså vara så mycket mer än bara namn och kontaktuppgifter. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar vara personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika elektroniska identiteter, exempelvis IP-adresser, är personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Med personuppgiftsbehandling menas allt som sker med personuppgifterna. Exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning samt spridning.

Om vem samlar vi in personuppgifter?

Kunder
– För potentiella samt befintliga kunder kan nedan information komma att behandlas:
– Kontaktuppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress, adress
– Faktureringsuppgifter
– Underkonsulter: kontaktuppgifter, CV-relaterad information, företagsspecifik information

Leverantörer
– Information som kan komma att behandlas gällande leverantörer:
– Namn, e-postadress, organisationsnummer
– Underkonsulter: kontaktuppgifter, CV-relaterad information, företagsspecifik information

Vad är syftet och varför är behandlingen nödvändig (laglig grund)?

Kunder
– För behandling av information gällande potentiella kunder är syftet att utveckla nya affärsmöjligheter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utveckla ett samarbete. Kunders personuppgifter behandlas i syfte att ingå avtal mellan kunden och Stockholms Städsystem, där behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna utföra de åtaganden som överenskommits. 

Leverantör
– Dina personuppgifter behandlas för att vi ska kunna hantera beställningar och köp, behandlingen är nödvändig för fullgörande av köpeavtal. 

Vilka kan informationen delas med?

För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden kan personuppgifter komma att delas med Stockholms Städsystems samarbetspartners. Genom att upprätta ett personuppgiftsbiträdesavtal kan vi i dessa fall säkerställa att din information är trygg, samt att behandlingen av dina personuppgifter sker i enlighet med rådande lagstiftning. 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Eftersom din säkerhet är viktig för oss strävar Stockholms Städsystem alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vårt egna IT-system finns inom detta område, och information som kan komma att sändas till andra system överförs och behandlas endast inom EU/EES-området. 

Hur länge sparar vi din information?

Information om dig kommer inte att sparas hos oss längre än vad som är nödvändigt, det innebär att den kommer sparas för att uppfylla de ändamål som uppgifterna initialt samlades in för. Exakt lagringstid kan variera beroende på eventuell lagstadgad lagringstid, och viss information kan således komma att sparas hos oss för annat ändamål.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att:
– Få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja ha och verifiera den information vi har om dig
– Få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade
– Få dina uppgifter raderade i vissa fall, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in
– Få begränsning av behandling av dina personuppgifter i vissa fall – t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning – under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter
– Få ut och överföra personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i vissa fall (dataportabilitet)

Hur skyddar Stockholms Städsystem dina uppgifter?

Stockholms Städsystem har vidtagit en rad åtgärder för att skydda dina personuppgifter och vi arbetar aktivt med integritetsfrågor, utveckling av vår IT-miljö samt utbildning de medarbetare som hanterar personuppgifter. 

Cookie-deklaration