Visselblåsarfunktion

Stockholms Städsystem AB policy för visselblåsning

Välkommen till vår visselblåsarkanal 

Vi ser gärna att du anmäler olämpligt beteende – både sådant som du bara misstänker och sådant du vet – via denna visselblåsarkanal. Du kan alltid rapportera in anonymt när du lämnar en anmälan och ärendet hanteras med total sekretess.

 

Vad är att visselblåsa?

En visselblåsning betyder att väcka ledningens uppmärksamhet om potentiellt illegal och/eller oetisk verksamhet, också känt som oegentlighet.

 

Vad kan anmälas?

Via vår visselblåsarkanal kan misstanke om allvarliga oegentligheter rapporteras. Som allvarliga oegentligheter räknas bland annat:

 • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftningen
 • en intressekonflikt mellan en anställd och Stockholms Städsystem AB
 • andra allvarliga oegentligheter som rör Stockholms Städsystem ABs vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, stora brister i säkerheten på arbetsplatsen eller allvarliga former av diskriminering och trakasserier.

 

Vad ska inte anmälas?

Andra typer av ärenden såsom tvister, fel, reklamationer, missnöje med lön och liknande utgör inte visselblåsarärenden och ska inte anmälas via denna kanal. Dessa ärenden ska i första hand rapporteras till närmaste chef eller annan medlem av ledningsgruppen.

 

Vem kan rapportera?

Kanalen är öppen för både medarbetare och externa intressenter (så som arbetssökande, tidigare anställda, konsulter etc.) och den ger alla en möjlighet att informera om en misstanke om ett allvarligt missförhållande.

 

Din rapport

Din rapport ska innehålla följande information:

 • Den typ av oegentlighet du vill rapportera
 •  Var den hände.
 •  När den hände. Ange datum och klockslag och om det är något som har hänt upprepade gånger
 •  Eventuell dokumentation som du har tillgång till. Om du saknar tillgång till dokumentation men vet att sådan finns, ange vilken typ av dokumentation det handlar om och var den finns
 • Information om andra åtgärder som du eventuellt har vidtagit i samband med det som har hänt

 

Vem tar emot anmälan?

Ärenden som kommer in via rapporteringskanalen hanteras av ett internt visselblåsarteam.  Endast de personer som har befogenhet att hantera visselblåsarärenden har åtkomst till meddelanden som inkommit via vår visselblåsarkanal. Deras åtgärder loggas och hanteringen är konfidentiell. 

De personer som eventuellt inkluderas i processen får tillgång till relevanta data och förbinder sig till sekretess.

Stockholms Städsystem AB visselblåsarteam består av följande personer:

 • Emma Unevik, VD
 • Tommy Lusth, Säljare
 • Josefina Löfstrand, Personalansvarig

Ärenden tas om hand utan dröjsmål. Ärendehanterarna ska avgöra om de är lämpliga att utreda ärendet, eller om någon annan/andra behöver komplettera gruppen. Vid behov av extern kompetens, kommer utredningar ske av extern aktör med lång erfarenhet av visselblåsarärenden och relaterade utredningar. Inga uppgifter om dig som anmälare kommer att avslöjas såvida du inte gett ditt godkännande till detta. Du väljer själv om du vill vara helt anonym för den oberoende aktörens utredare eller om du vill säga vem du är.

 

Återkoppling

Företaget kommer att med utgångspunkt från gällande lagstiftning göra en inledande bedömning av din rapport för att avgöra om den är lämplig att hantera inom ramarna för visselblåsarkanalen. Återkopplingen sker löpande via kanalen och ett bekräftelsemejl tilldelas som bekräftelse på att ärendet mottagits. Företaget kommer att informera dig om hur ärendet har handlagts inom senast 90 dagar.

 

Anonymitet

Du förblir totalt anonym när du skickar in en rapport såvitt du inte frivilligt uppger vem du är. Du behöver inte uppge någon personlig information om dig själv.

 

Personuppgifter

Stockholms Städsystem AB tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten. Rättigheter för personer som förekommer i ärenden i visselblåsarprocessen skyddas enligt gällande dataskyddslagar. Personliga data som ingår i ärendehanteringen och utredningsdokumentation kommer att raderas efter avslutad utredning, med undantag för de fall där gällande lagar anger att personliga data måste sparas. I övrigt hänvisas till Stockholms Städsystem ABs integritetspolicy.

 

Extern rapportering

Du kan även göra en extern anmälan till behörig myndighet som ansvarar för området som ärendet gäller. Följande myndigheter har upprättat visselblåsarkanaler dit du kan vända dig: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Folkhälsomyndigheten, Havs- och vattenmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter, Inspektionen för vård och omsorg, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Konkurrensverket, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Regeringskansliet, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Skogsstyrelsen, Spelinspektionen, Statens energimyndighet, Statens jordbruksverk, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

 

Missbruk

Stockholms Städsystem AB kommer att utreda alla inkommande ärenden. Det är viktigt att varje individ som rapporterar verkligen misstänker att allvarligt missförhållande föreligger. Stockholms Städsystem AB ser allvarligt på medvetet falska eller illvilliga anklagelser och kan vidta disciplinära åtgärder gentemot den som i ont uppsåt anklagar någon annan